«Ruhubelent » Kärhanasy

«Ruhubelent» toý mekany

Restoranyň toý dabarlary zalynda guralýan toýlar hem-de beýleki çäreler sizde unudylmajak täsirleri galdyrar.

Ak mermerli paýtagtymyzyň iň gözel künjekleriniň biri bolan Bitarap Türkmenistan şaýolynyň ugrunda ýerleşýan bu binanyň restoranynyň 600-750 adama niýetlenen giň zallary, ýokary derejeli hyzmatlar häzirki zaman milli we ýewropa aşpezliginiň tagamly naharlary iň talapkär myhmanlaryň hem göwnünden turar.

600-750 adam ähmiýeti göwrümi

Häzirki zaman arhitekturasy

KONSERT GURNAMASY

Biziň assortimentimiz

Habarlaşmak üçin maglumatlar